Top

รายละเอียดโครงการ


จุดเริ่มต้นการก่อสร้าง กม.ที่ 0+000 บ้านป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (กม.ที่ 36+900) สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 44+584 ที่บ้านเลอตอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 44.584 กิโลเมตร มีรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้
  ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+510 ผิวจราจรเดิมลาดยาง ASPHALT CONCETE กว้าง 7.00 เมตร
ยาว 1,510 เมตร“คงไว้” ในช่วงนี้มีการก่อสร้างการติดตั้งป้ายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย
  ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+510 ถึง กม.ที่ 3+414 ผิวจราจรเดิม Cape Seal (ของ ร.พ.ช.เดิม) กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 1,904 เมตร “รื้อออก” ก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง  ASPHALT CONCETE กว้าง 8.00 เมตร ตามรูปที่ 1
  ช่วงที่ 3 กม.ที่ 3+414 ถึง กม.ที่ 44+584 ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41,170 เมตร ตามรูปที่ 2 และ รูปที่ 3
  ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร แห่งแรก
กม.ที่ 6+525 ถึง กม.ที่ 6+537 แห่งที่สอง กม.ที่ 42+409 ถึง กม.ที่ 42+421 ตามรูปที่ 4, รูปที่ 5 และ รูปที่ 6
  ก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมกำแพงปากท่อ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.  เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ให้ ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง
  ได้ทุกฤดูกาล และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.  เป็นเส้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก
3.  เป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเลอตอ
4.  เป็นเส้นทางสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและ  เข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น