Top

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์


      โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเส้นทางสนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ เป็นการสร้างรายได้ ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นเส้นทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยเส้นทางเข้ามีอยู่ 2 เส้นทาง เส้นทางแรกอยู่ห่างจากอำเภอแม่ระมาดประมาณ 40 กิโลเมตร แนวเส้นทางเดิมเป็นถนนคอนกรีตสลับถนนลูกรัง ใช้เวลาเดินทางจากอำเภอแม่ระมาดประมาณ 5 ชั่วโมง และอีกเส้นทางหนึ่งเข้าจากตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนสายแรกก่อน แนวเส้นทางส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในป่าเขาอยู่ห่างไกลและทุรกันดาร เส้นทางการคมนาคมขนส่งออกสู่ถนนสายหลักเป็นไปด้วยความยากลำบาก กรมทางหลวงชนบท จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสำรวจออกแบบและก่อสร้าง 


 

ข้อมูลแผ่นพับของโครงการ