Top
 •       โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก, อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเส้นทางสนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ เป็นการสร้างรายได้ ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นเส้นทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยเส้นทางเข้ามีอยู่ 2 เส้นทาง เส้นทางแรกอยู่ห่างจากอำเภอแม่ระมาดประมาณ 40 กิโลเมตร แนวเส้นทางเดิมเป็นถนนคอนกรีตสลับถนนลูกรัง ใช้เวลาเดินทางจากอำเภอแม่ระมาดประมาณ 5 ชั่วโมง และอีกเส้นทางหนึ่งเข้าจากตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนสายแรกก่อน แนวเส้นทางส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในป่าเขาอยู่ห่างไกลและทุรกันดาร เส้นทางการคมนาคมขนส่งออกสู่ถนนสายหลักเป็นไปด้วยความยากลำบาก กรมทางหลวงชนบท จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสำรวจออกแบบและก่อสร้าง   รายละเอียดของโครงการ
  จุดเริ่มต้นการก่อสร้าง กม.ที่ 0+000 บ้านป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (กม.ที่ 36+900) สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 44+584 ที่บ้านเลอตอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 44.584 กิโลเมตร มีรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้
    ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+510 ผิวจราจรเดิมลาดยาง ASPHALT CONCETE กว้าง 7.00 เมตร
  ยาว 1,510 เมตร“คงไว้” ในช่วงนี้มีการก่อสร้างการติดตั้งป้ายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย
    ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+510 ถึง กม.ที่ 3+414 ผิวจราจรเดิม Cape Seal (ของ ร.พ.ช.เดิม) กว้าง 8.00 เมตร
  ยาว 1,904 เมตร “รื้อออก” ก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง  ASPHALT CONCETE กว้าง 8.00 เมตร ตามรูปที่ 1
    ช่วงที่ 3 กม.ที่ 3+414 ถึง กม.ที่ 44+584 ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41,170 เมตร ตามรูปที่ 2 และ รูปที่ 3
    ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร แห่งแรก
  กม.ที่ 6+525 ถึง กม.ที่ 6+537 แห่งที่สอง กม.ที่ 42+409 ถึง กม.ที่ 42+421 ตามรูปที่ 4, รูปที่ 5 และ รูปที่ 6
    ก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
  พร้อมกำแพงปากท่อ

  รายละเอียดสัญญาจ้าง
  ผู้ว่าจ้าง
  ผู้ควบคุมงาน

  ผู้รับจ้าง
  สัญญาจ้าง
  เริ่มสัญญา
  สิ้นสุดสัญญา
  ระยะเวลาก่อสร้าง
  วงเงินค่างานก่อสร้าง
  ค่าปรับวันละ 
   
  กรมทางหลวงชนบท
  กลุ่มงานทางในเขตเมือง สำนักก่อสร้างทาง
  กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
  บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด
  เลขที่ 103/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563
  900 วัน
  246,664,344.00 บาท
  616,660.86 บาท
   

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1.  เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ให้ ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง
    ได้ทุกฤดูกาล และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  2.  เป็นเส้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก
  3.  เป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเลอตอ
  4.  เป็นเส้นทางสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและ  เข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น
   

  ข่าวประชาสัมพันธ์